Saltar a continguts

SOCIETAT FILATÈLICA GIRONINA

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Reglament

Imatge de complement
ANNEX: REGLAMENT_PARTICULAR_CAT.pdf   (pdf 99144)
REGLAMENT PARTICULAR
GIRONA 2008 - I EXPOSICIÓ BINACIONAL DE FILATÈLIA HISPANO-FRANCESA
CAPÍTOL I:
Organització, lloc, data, patrocini i reglaments.
Article.1r
GIRONA 2008 - I EXPOSICIÓ BINACIONAL DE FILATÈLIA HISPANO-FRANCESA, se celebrarà en la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, durant els dies 12 al 20 de Juliol de 2008, ambdós inclusivament, organitzada per la Societat Filatèlica Gironina, amb el patrocini de la Societat Estatal Correus i Telègrafs, de la Federació Espanyola de Societats Filatèliques (FESOFI), l’Ajuntament de Girona, de la Diputació de Girona, i la Generalitat de Catalunya. Aquest esdeveniment comptarà, a més a més, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL).
Article.2n
Sota la supervisió del Delegat de FESOFI, la Societat Filatèlica Gironina ha constituït un Comitè Organitzador que s'ocuparà de la preparació, execució i correcte funcionament d'aquesta mostra.
Article.3è
L'Exposició es regirà conjuntament pels Reglaments de la FIP, pel reglament General d'Exposicions de FESOFI i per aquest Reglament Particular.
CAPÍTOL II:
Condicions d'admissió.
Article.4t
L'Exposició tindrà caràcter competitiu, serà d'àmbit binacional i en ella podrà participar qualsevol col·leccionista que pertanyi a una Societat membre de FESOFI o de la Federació Francesa i estigui en possessió de la targeta federativa corresponent a l'any en curs, havent d'adjuntar, obligatòriament, fotocòpia de la mateixa al full d'inscripció. Cada expositor, només podrà presentar una col·lecció per persona. Queden exemptes d'aquest condicionant les de la Classe Literatura Filatèlica en què no hi haurà límit de participa-cions per persona.
Les participacions espanyoles podran ser presentades tant en la llengua oficial de l'Estat, el castellà, com en qualsevol de les llengües cooficials de les comunitats autònomes.
Article.5è
Les col·leccions aspirants a participar en la GIRONA 2008 - I EXPOSICIÓ BINACIONAL DE FILATÈLIA HISPANO-FRANCESA, hauran de tenir un palmarès que les habiliti per a concórrer a una exposició nacional. Les quals participin per primera vegada o les quals en edicions anteriors no hagin obtingut puntuació suficient per a això, haurien de remetre, juntament amb el butlletí d'inscripció, una certificació signada pel comissari Nacional o pel president de la seva Federació Territorial, garantint la qualitat de les mateixes. El material exposat haurà d'ésser de l'exclusiva propietat de l'expositor i no haurà de contenir segells falsos manipulats o de qualsevol altre tipus no admesos per la FIP, tret que s'especifiqui expressament tal circumstància en el full on es mostren.
Els marcs a utilitzar tenen una capacitat per a 16 fulls (4x4) amb les dimensions de 210 mm d'ample per 297 mm d'alt (DIN A-4).
L'assignació dels marcs es farà d'acord als següents criteris:
- 8 marcs com a màxim a les participacions que hagin obtingut, almenys, una Medalla de Vermeil Gran nacional.
- 5 marcs a la resta de les participacions d'adults.
- 3 a 5 quadres en la Classe Oberta.
- Classe de Filatelia Juvenil: Grup A (2 a 4 quadres); Grup B (3 a 5 quadres) i Grup C (4 . a 5 quadres)
Article.6è
Les participacions admeses a l'Exposició seran agrupades en els següents Grups i Subgrups:

GRUP A: FILATÈLIA TRADICIONAL
A.1. Espanya (incloses ex-colònies i dependències postals)
A.2. França
GRUP B.HISTÒRIA POSTAL
B 1. Història Postal general
B-2. Història Postal regional i local.
GRUP C. AEROFILATÈLIA
GRUP D. ASTROFILATÈLIA
GRUP I. FISCALS
GRUP F. FILATÈLIA TEMÀTICA
GRUP G. ENTERS POSTALS
GRUP H. MAXIMOFILIA
GRUP I. JUVENIL
GRUP J. LITERATURA FILATÈLICA
J.1 Llibres, manuals i estudis.
J.2 Catàlegs.
J.3 Publicacions periòdiques i articles periodístics.
J.4 Sistemes audiovisuals i programes de filatèlia informatitzada.
GRUP K. EXPERIMENTAL
K.1 Classe Oberta
K.2 Col·leccions d'Un Quadre
CAPÍTOL III:
Inscripcions, drets d'inscripció i assignació de quadres.
Article.7è
Els col·leccionistes que desitgin participar en la GIRONA 2008 - I EXPOSICIÓ BINACIONAL DE FILATÈLIA HISPANO-FRANCESAhaurien de remetre a través dels seus corresponents Comissaris el full d'inscripció provisional, una per cada col·lecció o participació, abans del dia 1 d'abril de 2008.
Els participants haurien d'enviar les seves inscripcions, ajustant-se igualment a l'Art. 4, abans de la data citada al Comitè organitzador segons l'adreça que consta en l'article 27 del present reglament. L'expositor adjuntarà obligatòriament, el full d'inscripció, fotocòpia del (s) full (s) de presentació de la col·lecció que desitja inscriure.
Article.8è
El Comitè d'Admissió anomenat pel Comitè Organitzador, decidirà la denegació o admissió definitiva de les col·leccions no més tard del 25 d'abril de 2008. La inscripció definitiva serà comunicada a l'expositor amb data límit del 10 de maig de 2008.
Article.9è
No es cobraran drets d'inscripció. El Comitè Organitzador es reserva el dret d'admissió del nombre de col·leccions en funció de la capacitat de la sala d'exposicions.
Article.10è
Un vegada confirmada la inscripció definitiva, totes les col·leccions admeses hauran d'estar en poder del Comitè Organitzador abans del dia 20 de juny de 2008 i hauran de ser enviades directament al Comitè Organitzador.
Les col·leccions franceses seran lliurades pel seu Comissari nacional a l'Organització amb temps suficient per al seu muntatge abans de la inauguració de la mateixa. (Es recomana utilitzar el sistema Postal Exprés). L'enviament serà a ports pagats a la direcció següent:

SOCIETAT FILATÈLICA GIRONINA
Apartat de Correus, 177
E-17080 GIRONA – ESPANYA
Article.11è
Les participacions del Grup de Literatura Filatèlica, hauran de ser enviades en dos exemplars. No s'acceptaran treballs manuscrits. Les participacions d'aquest Grup no seran tornades.
CAPITULO IV:
Jurat
Article.12è
El Jurat qualificador de GIRONA 2008 - I EXPOSICIÓ BINACIONAL DE FILATÈLIA HISPANO-FRANCESA, estarà compost per membres del Cos de Jurats, designats d'acord amb el reglament vigent de FESOFI i de la Federació Francesa de Filatèlia. Els membres del Jurat elegiran, en la seva primera reunió, un President, un Vicepresident i un Secretari. A aquest últim li correspondrà l'elaboració de l'Acta.
Article.13è
Els criteris que utilitzarà el Jurat per a l'avaluació de les participacions exposades seran els fixats per la FIP i FESOFI. Per a l'adjudicació de les Medalles, s'utilitzarà el barem de Categoria Nacional.
Article.14è
El Jurat podrà transferir una participació d'un a un altre Grup o Subgrup, si ho jutja convenient, d'acord amb el material presentat o a l'estructura de la col·lecció, notificant d'aquesta resolució al Comissari corresponent.
Article.15è
El Jurat es reserva el dret de no adjudicar alguns dels Premis instituïts, si no troba qualitat suficient en les col·leccions exposades.
Article.16è
Les decisions del Jurat seran preses per majoria, i el seu veredicte serà inapel·lable. El President tindrà vot de qualitat, en cas d'empat.
CAPÍTOL V.
Premis
Article.17è
D'acord amb les qualificacions atorgades pel Jurat, es concediran les distincions següents:
- Gran Premi de l'Exposició per a la col·lecció que a criteri del Jurat, sigui mereixedora de tal premi.
- Premi d'Espanya a la col·lecció francesa que el Jurat consideri oportú.
- Premi de França a la col·lecció espanyola que el Jurat consideri oportú.
- Premis especials posats a disposició del Jurat pel Comitè Organitzador.
- Medalles i Diplomes acreditatius, conforme a les puntuacions atorgades pel Jurat.
Certificacions de participació.
Article.18è
Les qualificacions seran donades a conèixer públicament i els Premis seran entregats en un acte previst per a tal fi.
CAPÍTOL VI.
Muntatge, desmuntatge i devolució de les col·leccions.
Article.19è
Els fulls de les col·leccions hauran de ser enviades dins fundes de plàstic transparent i rígid, per a una correcta protecció i estaran numerades correlativament, adjuntant en cada col·lecció les dades del propietari per a la seva fàcil devolució. Aquelles col·leccions el muntatge de les quals no sigui habitual, hauran d'acompanyar un esquema simplificat per facilitar una correcta exhibició.
Article.20è
El Comitè Organitzador serà l'encarregat de muntar i desmuntar les col·leccions amb la presència, si escau, del Delegat de FESOFI, del Comissari nacional francès o del col·leccionista que així ho demandi prèviament.
Per raons de seguretat, un vegada inaugurada la GIRONA 2008 - I EXPOSICIÓ BINACIONAL DE FILATÈLIA HISPANO-FRANCESA, no serà permesa la retirada del material exposat, ni la col·locació de noves peces.
A petició de Jurat, la direcció de l'Exposició aixecarà de les vitrines les col·leccions requerides, a fi que puguin ser examinades. Aquest acte es realitzarà sempre en presència dels membres del Jurat, del Delegat de FESOFI i del Comissari francès, si és una col·lecció del país invitat.
Article.21è
El Comitè Organitzador de la GIRONA 2008 - I EXPOSICIÓ BINACIONAL DE FILATÈLIA HISPANO-FRANCESA, declina tota responsabilitat en els danys i/o pèrdues, totals o parcials que puguin produir-se en el seu de l'Exposició o de l'Organització, així com en la manipulació o trameses de les col·leccions participants, encara que seran preses les mesures necessàries per a una adequada vigilància i atenció del material exposat, sent potestatiu dels participants subscriure tots els segurs oportuns que vulguin .
Article.22è
Les col·leccions espanyoles que no siguin retirades pels seus propietaris seran tornades per Postal Exprés a càrrec del Comitè Organitzador. Les col·leccions franceses seran entregades per l'Organització al seu Comissari nacional, deixant constància escrita d'aquest fet.
CAPÍTOL VII.
Disposicions finals
Article.23è
El Comitè Organitzador de la GIRONA 2008 - I EXPOSICIÓ BINACIONAL DE FILATÈLIA HISPANO-FRANCESA, es reserva el dret de modificació del present Reglament, en aquest cas, posarà immediatament en coneixement dels expositors les modificacions efectuades.
Article.24è
Les incidències no previstes en el present Reglament seran resoltes en definitiva i última instància pel Comitè Organitzador de la I EXPOSICIÓ BINACIONAL DE FILATÈLIA HISPANO-FRANCESA - GIRONA 2008
Article.25è
En cas de discrepància o conflicte que no pugui ser resolt amistosament entre les parts, seran competents els Tribunals de la ciutat de Girona. L'expositor renúncia expressament al seu fur territorial.
Article.26è
Tot expositor, mitjançant la seva signatura en el full d'inscripció, accepta el contingut del present Reglament.
Article.27è
La direcció del Comitè Organitzador és la següent:

Societat Filatèlica Gironina
Apartat de Correus, 177
E-17080 GIRONA - ESPANYA
Telèfons: +34 972 231 957 - +34 972 213 409
Mòbil: 606 044 258
E-mail: antonijmaqueda@gmail.com

I la del Delegat Federatiu:
Fco. Javier Castro Manrique
Apartat 133 47080 Valladolid
Telèfons: +34 983 337 273
Mòbil: 609 802 008
E-mail: javiercastromanrique@telefonica.net